top of page

Waaraan heeft wethouder Bollen gewerkt?


Peter Bollen

Waaraan heeft wethouder Bollen gewerkt sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014? Indrukwekkend veel!

Geslaagde decentralisatie Bollen moest opereren in roerige tijden. Bij de vorige raadsverkiezingen stonden de overheveling van zorgtaken in de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de gehele jeugdzorg van Rijk naar gemeenten voor de deur. Verwacht werd dat die zou neerkomen op een kille bezuiniging die vooral de gemeenten zou treffen. Hier in Doesburg liep dat anders. De kwaliteit van de WMO- en jeugdzorg gingen niet achteruit, maar juist vooruit en de gemeente bleef keurig binnen de financiële budgetten. Dat heeft wel wat stuurmanskunst van Bollen en zijn ambtenaren gekost maar ze zijn er in geslaagd de overgang redelijk rustig te laten verlopen zonder grote incidenten of oneerlijkheden. Ze hebben er ook voor gezorgd dat mensen met een minimaal inkomen, als ieder ander, van de gemeentelijke zorg in het sociaal domein gebruik kunnen maken. De transitie (overgang) naar de WMO, jeugdzorg en de Participatiewet in 2015 is dus geslaagd. Welzijnsvoorzieningen zoals ouderenwerk, jongerenwerk, vervoer, thuishulp-middelen enz. zijn goed op elkaar afgestemd, zodat maatwerk mogelijk is. Nu kunnen verdere stappen gezet in de vorm van slimme en innovatieve projecten zoals Welzijn op recept, in samenwerking met de huisartsen. Deze moeten leiden tot een andere, efficiëntere manier te werken zonder dat dit ten koste gaat van de zorg die mensen nodig hebben.

Binnen budget gerealiseerd Dat Bollen deze zware klus kreeg toebedeeld kwam onder andere doordat de coalitiepartners CDA, VVD en Stadspartij zich er niet aan wilden branden. Als het zou mislukken, was meteen duidelijk wie de zwartepiet moest krijgen. Er is in de afgelopen jaren spanning ontstaan tussen deze drie partijen die enkel letten op het geld en de PvdA die de overgang van de zorg en jeugd vooral inhoudelijk in goede banen wilde leiden. Het is wethouder Bollen gelukt om de decentralisaties binnen de budgetten te realiseren. Er is zelfs elk jaar wat geld overgebleven. De drie partijen hielden vervolgens tegen dat de resterende gelden weer in het sociaal domein werden geïnvesteerd. Het overschot moest van hun worden toegevoegd aan de algemene middelen. Zo werd voor zorg bedoeld geld gebruikt voor heel andere doeleinden. Een van de hoofdpunten van het programma van PvdA/GROENLINKS is dat wij het overschot willen gebruiken binnen het sociaal domein voor preventie en innovatie.

Jeugdteam: in één keer raak Toen Peter Bollen in 2013 aantrad als wethouder was een van zijn eerste acties het instellen van een jeugdteam. Dat was twee jaar vóór de invoering van de nieuwe Jeugdwet die zo’n team verplicht stelde. Zodoende heeft het jeugdteam twee jaar kunnen oefenen voordat het officieel van start ging. Dat was zeer waardevol. Het jeugdteam had al de nodige ervaring opgedaan voordat het werkelijk verantwoordelijk werd. Bollens motto voor het team was: “in één keer raak schieten”. Dat betekent dat de jeugdhulp zo veel mogelijk dicht bij huis moet worden geregeld, maar als er duidelijk aanleiding voor is, niet gewacht moet worden om naar (desnoods dure) zorg te verwijzen. Bijzonder in Doesburg is de samenstelling van het jeugdteam. Het bestaat louter uit professionals van zorginstellingen; er zit geen gemeentelijke ambtenaar in. Daardoor kan het team ook zelf hulp bieden en voorkomen ze doorverwijzing naar zorg ver van de thuissituatie. Doesburg was ook een van de eerste gemeenten die een zorgverlener uit de GGZ in het team opnam. Deze waardevolle investering is later door vele gemeenten opgevolgd. Doordat het team zo vroeg van start ging, is er onder regie van de gemeente een hechte samenwerking in het team en tussen de betrokken zorginstellingen ontstaan. Het onderlinge vertrouwen is groot en vormt een goede basis voor de doorontwikkeling van de jeugdzorg in Doesburg die nu aan de gang is.

Armoede voortvarend aangepakt In 2013, in het dieptepunt van de crisis, heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma extra geld uitgetrokken voor armoedebestrijding. Peter Bollen heeft daarop meteen het initiatief genomen en de Stichting Leergeld opgericht. Direct daarna is een beleidsplan gemaakt over de besteding van de extra gelden voor armoedebeleid. Zo kwam er geld voor extra ondersteuning (de fashioncheque bijvoorbeeld) en preventief beleid. Kinderen zijn altijd centraal gesteld en daarom is er ook een Jeugdcultuurfonds opgericht. Een Jeugdsportfonds was er al in Doesburg en intussen werken ze onder regie van de gemeente heel goed samen. Bollen heeft ook een extra vangnet voor in het leven geroepen voor mensen die het echt moeilijk hebben. Vaak is dan financiële hulp nodig, maar is de situatie zo complex dat de hulpverleners tegen allerlei regeltjes aan lopen. Als er geen uitweg meer is, kan men via een professionele hulpverlener een beroep doen op de Stichting Urgente Noden (SUN). Die kan op korte termijn helpen. De gemeente Doesburg betaalt de organisatie en de Ridderlijke Duitse Orde en de Gestichten van Weldadigheid vullen het fonds. Hierdoor is men niet aan allerlei regels van de overheid en instellingen gebonden en kan op onorthodoxe wijze hulp geboden worden in schrijnende situaties.

Speciaal onderwijs in Beinum Nog niet eens zo lang geleden moesten kinderen met een ernstige beperking voor speciaal onderwijs naar Didam. Zozijn (de organisatie die deze zorg aanbiedt) wilde echter haar diensten voor de kinderen dichter bij huis vormgeven. Wethouder Bollen heeft deze kans met twee handen aangegrepen. Door vertrek van De Ark in het schoolgebouw in Beinum kwam er ruimte vrij. Samen met de vorming van het integraal kindcentrum (IKC) de Wetelaar is Zozijn er in getrokken. Het resultaat is een prachtige onderwijsinstelling voor kinderen van 0 tot 12 jaar, met een groep voor speciaal onderwijs: een mix waar Doesburg trots op kan zijn.

Drie IKC’s in Doesburg

Toen Bollen in 2013 begon, kondigde de krimp in het onderwijs zich al aan. Hij heeft daarop de instellingen voor basisonderwijs bij elkaar gebracht om oplossingen te bedenken, liefst met een vernieuwing. Nadat De Ark was opgeheven ontstond de kans om drie toekomstbestendige scholen met meer dan 200 leerlingen te vormen. Daaraan zouden ook IKC’s gekoppeld worden waar kinderen al vanaf een paar maanden terecht kunnen en zich in een duidelijke leerlijn kunnen ontwikkelen. Ouders hebben niet meer de keuze tussen Christelijk of openbaar onderwijs, maar wel keuze in onderwijsvorm: klassikaal, Montessori of Dalton.

Ondersteuning voor chronisch zieken

Een paar jaar geleden zijn de belastingvoordelen voor mensen met chronische aandoeningen wegbezuinigd door het Rijk. Daarvoor in de plaats is een bedrag vrijgekomen dat gemeenten naar eigen inzicht voor deze mensen mogen besteden. In Doesburg is hiervoor een speciale collectieve verzekering in het leven geroepen die extra dekking geeft en waar de gemeente geld bijlegt zodat deze voor iedereen betaalbaar is. Het eigen risico in die verzekering is 0, want een eigen risico is natuurlijk onzin voor iemand met een chronische aandoening. Degenen die niet voor deze verzekering kiezen krijgen een bedrag van € 200 ter compensatie van het eigen risico.

Eigen bijdrage WMO In Doesburg is hard gewerkt om de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen, zoals hulp bij het huishouden, begeleiding of trapliften, zo laag mogelijk te houden. Mensen die WMO- voorzieningen gebruiken hebben vaak ook de nodige andere, bijvoorbeeld medische kosten. Daardoor kunnen mensen met een klein pensioentje door de stapeling van zorgkosten toch onder een minimum inkomen terecht komen. Armoede door zorgkosten dus! Toch wilden de coalitiepartijen CDA, VVD en Stadspartij hiervoor geen geld beschikbaar stellen. Peter Bollen heeft er alles aan gedaan om de ingewikkelde materie zo helder mogelijk op tafel te leggen en uiteindelijk heeft de PvdA met de gehele oppositie gestemd voor eerlijke eigen bijdragen in Doesburg. Intussen Den Haag ook wakker geworden en is de eigen bijdrage op een vast minimum gesteld voor iedereen zodat niemand erdoor onder het minimum duikt. Niettemin zijn CDA, VVD en de Stadspartij er nog steeds tegen, enkel en alleen om het geld.

Gezond Doesburg Doesburg loopt voorop als het erom gaat dat gezond bewegen erg belangrijk is en preventief werkt in de zorg en zorgkosten. In de afgelopen periode zijn in dat kader onder andere buurtsportcoaches aangesteld. Vele gemeenten hebben dit voorbeeld gevolgd. Intussen is Bollen bezig met de 2.0 versie van dit zogenaamde JOGG-beleid (Jongeren Op Gezond Gewicht). Naast bewegen wordt ook aandacht besteed aan een gezond eetpatroon en een gezonde leefstijl.

Eten in IJsselzicht Toen zorginstelling Attent het verzorgingshuisconcept in IJsselzicht verliet betekende dat onder andere dat de ouderen die daar wonen geen warm eten meer zouden krijgen, terwijl er een prachtige professionele keuken is. Peter Bollen heeft daarop de betrokken partijen bij elkaar geroepen met de vraag hoe we de voorziening voor Doesburg kunnen behouden en breder toegankelijk maken. Woonservice IJsselland was bereid de ruimte en keuken beschikbaar te stellen en Caleidoz en Cambio zijn aan de gang gegaan om met vers eten weer activiteiten en sfeer terug te brengen. De bewoners zijn blij. Bollen hoopt dat nog veel mensen de weg naar deze gezellige en smakelijke plek kunnen vinden.

Statushouders Doesburg heeft zich in 2016 extra ingespannen om statushouders (vluchtelingen die officieel zijn toegelaten in Nederland) zo snel mogelijk aan een woning te helpen. Daarnaast is er een begeleidingsprogramma opgezet samen Stichting Vluchtelingenwerk en maatschappelijke partners zoals de ondernemers van ZON. Dit programma, onder de noemer Taal, Werk en Toekomst, heeft als doel zo snel mogelijk de taal te ontwikkelen en werk te vinden. Voor het laatste is een extra consulent aangesteld. Op die manier heeft een aantal statushouders al een baan gevonden. Zo is een vijftal via een lasopleiding nu aan het werk in de metaal.

Ruimte voor mantelzorgers Doesburg heeft een ruim beleid voor mantelzorgers. Advies-, thema- en gezelligheidsbijeenkomsten, respijtzorg; alle mogelijke vormen van ondersteuning zijn erin opgenomen. Zo kennen we ook het mantelzorgcompliment voor alle mantelzorgers, ook voor de heel jonge. Uniek is het mantelzorgdiner. Jaarlijks doen er zo’n 100 mantelzorgers hieraan mee en het wordt zeer gewaardeerd.

Vaste banen voor thuiszorg Peter Bollen heeft erop aangestuurd dat de bedrijven die de hulp bij het huishouden uitvoeren, dat zoveel mogelijk met vaste krachten doen. Doesburg is niet meegegaan in de zzp- constructies van verschillende gemeenten en hebben ook vastgehouden aan fatsoenlijke cao- lonen. Dit is deels betaald uit extra gelden die staatssecretaris Van Rijn hiervoor beschikbaar stelde.

Meer arbeidsgehandicapten aan het werk Doesburg heeft verhoudingsgewijs veel mensen met een uitkering. Voor hun is werk doorgaans de beste oplossing. Ook mensen met een arbeidshandicap moeten aan het werk kunnen. Bollen is de trekker en voorzitter van het werkgeversservicepunt (WSP) in de regio Arnhem. Door de goede samenwerking tussen de gemeentelijke sociale dienst en het WSP is de uitstroom van mensen uit de uitkering en naar een baan meer dan verdubbeld. Men doet er steeds minder aan re-integratiegesprekken en steeds meer aan praktijkopleidingen, leerwerktrajecten en jobcarving. Dankzij deze aanpak helpen we mensen aan een baan die anders niet door de selectie zouden komen. Een inclusieve samenleving staat hierbij voorop. Een en ander heeft in 2017 geleid tot 7% minder uitkeringen, tegen 1,7% landelijk.

Vrijwilligers waarderen

Dat is ontzettend belangrijk. Zonder vrijwilligers zou onze samenleving kaal en guur zijn. De afgelopen jaren is de aandacht en waardering voor vrijwilligers erg gegroeid. Wethouder Bollen heeft de uitreiking van de Vrijwilligersprijs tot een waar festijn gemaakt. In 2017 is er de publieksprijs bij gekomen, waarvoor meer dan 3000 stemmen zijn uitgebracht. Een derde van de Doesburgers stemde dus. Die vinden allemaal ook dat vrijwilligers belangrijk zijn. Daarnaast is er in 2016 aan alle vrijwilligers iets extra's uitgereikt: een Ducatenpas van €50.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page