top of page

Een gezellige jaarwisseling gebaat bij landelijk verbod op consumentenvuurwerk


Naar aanleiding van de afgelopen jaarwisseling is er landelijk opnieuw discussie ontstaan over de manier waarop wij traditioneel de jaarwisseling vieren. Het gaat dan met name over het afsteken van vuurwerk door consumenten, met alle excessen die daarmee gepaard gaan.


Dat is voor PvdA/GroenLinks aanleiding geweest om in de afgelopen commissievergadering een motie in te brengen waarin wordt gepleit voor het verbieden van consumentenvuurwerk binnen onze gemeentegrenzen.


Uit practische overwegingen blijkt een dergelijk verbod niet handig, vooral omdat de handhaving ervan problematisch is. Handhaving van een landelijk ingesteld vuurwerkverbod is eenvoudiger.


In de raadsvergadering van 30 januari 2020 zal PvdA/GroenLinks dan ook een motie indienen waarin het College wordt gevraagd er bij de regering en de Tweede Kamer op aan te dringen maatregelen te nemen die het door particulieren afsteken van vuurwerk verbieden.


De volledige tekst van de motie vindt u hieronder.Vuurwerk motie


De gemeenteraad van Doesburg, in vergadering bijeen op 30 januari 2020

Constateert dat:


 • vuurwerk aanzienlijke schade en overlast kan veroorzaken voor mens, dier en milieu;

 • de afgelopen jaren klachten over overlast gestaag toenemen;

 • de politie, artsen en de Onderzoeksraad voor Veiligheid pleiten voor een vuurwerkverbod;

 • de regering heeft aangekondigd op korte termijn met maatregelen te komen die het afsteken van consumentenvuurwerk op zijn minst zullen beperken;


Overweegt dat:


 • de gemeente een taak heeft om inwoners te beschermen tegen letsel, overlast en andere risico’s;

 • een verbod op consumentenvuurwerk deze taak sterk zal vereenvoudigen;


Spreekt als zijn mening uit dat:


 • het afsteken van vuurwerk door particulieren moet worden verboden;

 • een uitzondering wordt gemaakt voor carbidschieten mits dat plaatsvindt binnen de APV gestelde regels;


Verzoekt het College:


 • er bij de regering en de Tweede Kamer op aan te dringen maatregelen te nemen die het door particulieren afsteken van vuurwerk verbieden.


en gaat over tot de orde van de dag.


Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page