Knokken voor een socialere en groenere Toekomstvisie voor Doesburg succesvol.


Waar gaat de Toekomstvisie over?

Welke kant gaat het op de komende jaren in Doesburg? En welke keuzes maken we daarbij; bijvoorbeeld als het gaat om behoud van sociale zekerheden en verworvenheden, een eerlijk woningbeleid en goed natuurbeheer? En op welke regionale partners richten we ons dan?


De afgelopen maanden spraken Doesburgers vanuit verschillende groeperingen zich uit over deze en andere kwesties. Dat heeft geleid tot een Toekomstvisie die in de raad van 30 juni jl. is besproken. In het raadsvoorstel geeft de raad het college de opdracht om vervolgstappen te gaan zetten om deze visie verder handen en voeten te geven.

Waar gaat de Toekomstvisie niet over?

We vinden het teleurstellend dat er in de concept Toekomstvisie niet is ingestoken op behoud van woonruimte voor minder draagkrachtigen en dat niet expliciet benoemd wordt dat natuur recreatie niet ten koste mag gaan van natuurwaarden.


Het waren uitgangspunten die we eerder al - zowel mondeling als schriftelijk- inbrachten, maar waarmee niets is gedaan en waarvan ook niet is aangegeven waarom dat niet is gebeurd.


Het proces

Dat zegt iets over het proces waarbinnen deze Toekomstvisie tot stand is gekomen. Ons is steeds voorgehouden dat deze visie van- en voor de raad is, maar gaandeweg de rit konden we alleen nog maar vanaf de achterbank meekijken waar de rit naartoe ging.


In de laatste commissievergadering BO werd geopperd dat in de Toekomstvisie geen plaats is voor specifieke wensen, omdat hij anders ‘te politiek’ zou worden’. Alsof we hier in de raad bezig zijn met andere dingen. Alles wat we hier doen is politiek en moet dat ook zijn. Wij zijn de gekozen vertegenwoordigers van de stad. Zeker een Toekomstvisie, die – zo wordt ons ook steeds voorgehouden – als een van de leidraden voor toekomstig beleid gaat dienen, is in heel zijn wezen een politiek document.


Juist daarom zou daarover wat ons betreft in alle openheid met elkaar van gedachten moeten kunnen worden gewisseld en accenten en denkrichtingen moeten kunnen worden aangebracht. Die openheid zijn we ook aan onze kiezers verplicht. Zij hebben er recht op te weten met welke overwegingen we deze visie vaststellen.


Natuurlijk; onze fractie begrijpt de wens om als raad eenstemmig met een Toekomstvisie te komen. Het toont de gezamenlijke wil en ambitie om Doesburg ook de komende jaren voor iedereen een fijne en goed bestuurde stad te laten zijn. Maar dat betekent niet dat we de verschillen van inzicht hoe we dat gaan aanvliegen onder het tapijt hoeven te moffelen. Daarmee nemen we onszelf als politieke partijen, maar zeker ook de inwoners van Doesburg niet serieus.


Socialere en groenere Toekomstvisie door gezamenlijke motie

We zijn daarom blij dat de gezamenlijke fractievoorzitters – mede op aandringen van onze fractie – hebben besloten dat er een motie ter aanvulling van deze Toekomstvisie ingebracht kon worden. Dat zorgde ervoor dat de visie een gezamenlijk document van de raad bleef, maar dat we met deze motie onze accenten als opdracht aan het college mee kunnen geven. De motie - die we samen indienden met SP en CDA - is hieronder opgenomen.


Met steun van D66 is de motie aangenomen in de raadsvergadering.Onze coalitiepartners Stadspartij en VVD stemden tegen: het is duidelijk dat zij deze groene en sociale ambities niet steunen. We vertrouwen er dan ook op dat het college onze nuanceringen meeneemt in de verdere uitwerking van de Toekomstvisie en dat deze gaatn zorgen voor een nog gezonder, groener en socialer Doesburg.


Motie ‘Richtingen en accenten bij Toekomstvisie’

De raad van Doesburg, bijeen op 30 juni 2021, gelezen het voorstel toekomstvisie ‘Doesburg Duidelijk Duurzaam Door’,


Constaterende dat:

  • Inhoudelijke input vanuit de raad beperkt is opgenomen in het voorstel;

Overwegende dat:

  • Ondertekenaars het belangrijk vinden om het college vanuit de Toekomstvisie nadere richtingen en accenten mee te geven bij de ontwikkeling van beleid en uitvoering daarvan;

Verzoekt het college om:

  • Bij het onder hoofdkeuze A, actiepunt 2 genoemde “in balans brengen van de bevolking middels het aantrekken van draagkrachtigen” te werken vanuit het principe dat er in Doesburg geen woonruimte verloren mag gaan voor minder draagkrachtige inwoners;

  • Bij de onder hoofdkeuze C genoemde ‘toegankelijke natuur recreatienatuurrecreatie’ als uitgangspunt te hanteren dat natuur recreatienatuurrecreatie niet ten koste mag gaan van natuurwaarden;

  • Om bovenal het belang van Doesburgers te borgen en (bestuurlijke) zelfstandigheid daarbij niet als doel of uitkomst op zich te zien, maar als feitelijk uitgangspunt en bron van eigen kracht;

  • Een goed leesbare (taalniveau B1) versie van het visiestuk terug te koppelen naar de groepen betrokken bij de totstandkoming van de Nota van Bevindingen met het verzoek of zij nog iets mee willen geven bij de verdere uitwerking en uitvoering van de visie;

  • Om de invloed en maatschappelijke gevolgen van vergrijzing prominent op te nemen in besluitvorming rond voorzieningen, zorg en participatie;

En gaat over tot de orde van dag,


Namens de fractie van:


- CDA Wim Robbertsen

- PvdA/GroenLinks Kees van Immerzeel

- SP Nicole Hammink


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square