top of page

Verder bezuinigen ongewenst en ook onnodig


Algemene Beschouwingen PvdA/GroenLinks 2021


Kiezen

De financiële positie van Doesburg staat onder druk. Uit actuele prognoses blijkt dat we afstevenen op een structureel tekort van grofweg 1 miljoen euro (3% van ons

begrotingstotaal). Dit komt vooral door de toegenomen kosten voor jeugdzorg en de nadelige ontwikkelingen van het gemeentefonds. Maar ook de keuze om om de totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB niet meer willen laten stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie heeft geleid tot de verslechtering van de financiële positie van onze gemeente.


De grootte van de algemene reserve was bij de start van de zittingsperiode van het huidige college ongeveer 8 miljoen euro. De omvang van de algemene reserve moet, volgens het Coalitieakkoord eind 2022 ten minste gelijk zijn aan dit bedrag. Dat gaan we niet redden.


Het college van B&W heeft daarom al bij de Integrale afweging van de begroting 2020 dit

standpunt losgelaten door akkoord te gaan met een onttrekking van minimaal 6 miljoen uit de Algemene Reserve in 2020 om de exploitatiekosten te dekken.


Het is duidelijk: op deze manier gaan we failliet. Er moet dus iets gebeuren. Er moeten keuzes worden gemaakt. In deze Kadernota wordt dit in de inleiding benoemd, zonder dat de keuzes worden gedaan.


De kadernota suggereert dat die keuzes betekenen dat voorzieningen als een jongerencentrum, een zwembad, minimaregelingen, subsidieregelingen allemaal ter discussie moeten komen staan.


Wij denken dat we voorzichtig moeten zijn met het maken van onomkeerbare beslissingen. Is bijvoorbeeld het zwembad of het jongerencentrum eenmaal wegbezuinigd dan kunnen we ervan uitgaan dat deze belangrijke voorzieningen voor altijd verloren is voor Doesburg.


Een tweede reden om voorzichtig te zijn is dat niemand in een glazen bol kan kijken: de ontwikkelingen in het Gemeentefonds kunnen ook weer gunstiger worden. De soep wordt dan niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend.


Een derde reden om voorzichtig te zijn met het definitief wegbezuinigen van voorzieningen zoals het zwembad is dat er nog voldoende mogelijkheden zijn om onze inkomsten te vergroten door bijvoorbeeld een verhoging van de OZB.


De Toekomstvisie

We zijn blij dat de toekomstvisie op Doesburg is vastgesteld. Door de regionale oriëntatie kunnen wij een robuustere, minder kwetsbare gemeente worden.


In de kadernota wordt gesteld dat de toekomstvisie ons gaat helpen om keuzes te maken die nodig zijn om financieel gezond te blijven. Dat denken wij niet. De drie pijlers van de Toekomstvisie (Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat, Verbindende en versterkende sociale aanpak, Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuur recreatie) geven daarvoor onvoldoende richting.


Motie

Het College vraagt ons expliciet om mee te denken en het College te steunen om de juiste keuzes te maken. Die uitnodiging nemen we graag aan.


Wij kiezen ervoor om nu geen onomkeerbare bezuinigingen door te voeren waarvan we later wellicht spijt krijgen. Wij staan pal voor het jongerencentrum, het zwembad, de minimaregelingen en de subsidieregelingen voor onze verenigingen.


Om dat te kunnen doen willen we gebruik maken van de andere mogelijkheden die er zijn om een gezondere begroting te krijgen. Het gaat om het verhogen van de inkomsten. Daarom hebben we samen met het CDA en de SP een motie gemaakt waarin we het College vragen hiervoor met concrete voorstellen te komen. De motie is hieronder opgenomen.


Motie Kadernota 2022

De Gemeenteraad van Doesburg in vergadering bijeen op donderdag 1 juli 2021,

gelezen de Kadernota 2022


Overwegende dat:

  • De financiële positie van de gemeente geleidelijk is verslechterd en bij ongewijzigd beleid naar verwachting nog verder zal verslechteren;

  • De mogelijkheden om een sluitende begroting te realiseren door bezuinigingen uitgeput dreigen te raken;

  • Er nog mogelijkheden zijn om de inkomsten van de Gemeente te vergroten;

  • De definitieve begroting voor de komende jaren in het najaar wordt vastgesteld,


verzoekt het College om bij deze definitieve begroting primair met concrete voorstellen te komen om de inkomsten van de gemeente te vergroten.


en gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van:


PvdA/GroenLinks Kees van Immerzeel

CDA Wim Robbertsen

SP Nicole Hammink

Comentários


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page