Thema Ruimtelijke ordening en duurzaamheid

 1. Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Onder verduurzaming wordt verstaan het energiezuiniger maken van woningen maar ook het verbeteren van de kwaliteit van de woningen. Bewoners worden actief geïnformeerd over de mogelijkheden voor besparing en subsidies om hun woning te verduurzamen;

 2. Nieuwbouw uitsluitend energieneutraal en alleen op inbreidingslocaties;

 3. Subsidie voor initiatieven om energie te besparen, zowel voor particuliere woningen als voor woningen van verhuurders;

 4. De gemeente moet in samenwerking met Woonservice IJsselland de isolatie van alle sociale huurwoningen ter hand nemen. Dit geldt overigens ook voor geluidsisolatie;

 5. Er wordt budget gereserveerd om te voorkomen dat de verduurzaming van huurwoningen leidt tot een lastenverzwaring van de huurders. Daardoor kunnen minima worden ondersteund bij de energietransitie, bijvoorbeeld in de vorm van een Energiebank voor minima*;

 6. Het aansturen van een financieringsarrangement vanuit de woningstichting waardoor er een win win situatie ontstaat. Voorbeeld: buurkracht.nl;

 7. Het energieverbruik van sportvoorzieningen, zoals het zwembad, moet verder omlaag worden gebracht door bijvoorbeeld gebruik te maken van zonnewarmte. Alleen zo blijven de kosten van het zwembad op termijn betaalbaar;

 8. De energiekosten van de openbare verlichting moeten worden teruggebracht door gebruik te maken van de mogelijkheden van nieuwe technieken, zoals LED- verlichting;

 9. De haalbaarheid van energiebesparende maatregelen moet worden vergroot door de terugverdientijd te verruimen naar maximaal 20 jaar. In de huidige situatie is het 7 jaar, waardoor vele goede plannen sneuvelen.

 10. Er wordt onderzocht of De Bleek overdekt kan worden met zonnepanelen van inwoners. Deze panelen leveren groene energie. In de zomer koelen de panelen de auto’s eronder. In de winter houden de panelen de auto’s sneeuwvrij. Met een goede vormgeving draagt dit bovendien bij aan de duurzame uitstraling van de stad.

 11. Om het historische karakter van Doesburg te benadrukken moeten alle straten van de binnenstad van Doesburg voorzien worden van klassieke lantaarnpalen met energiezuinige verlichting;

 12. De voormalige sportvelden aan de Looiersweg dienen te worden ingericht als stadspark met natuur en recreatieve mogelijkheden, om zo een natuurlijke aansluiting bij de bestaande Linies te krijgen;

 13. Herontwikkeling van de sporthal kan alleen in Beinum wanneer dit de levendigheid van het centrum van Beinum versterkt;

Het parkeerterrein de Kloostertuin krijgt een invulling met een maximaal groene uitstraling.

 

[1] *https://www.gelderlander.nl/liemers/energiebank-voor-zevenaarse-minima~a88e6c3a/