top of page

3. Een betrokken Doesburg

Doesburgers zijn trots op en betrokken bij hun stad. Maar tegelijkertijd voelen ze zich helaas ook nogal eens niet gehoord. Dat kan en moet anders, vinden wij. Zeker omdat de uitdagingen waarvoor Doesburg staat (bijvoorbeeld de vergrijzing, maar ook de noodzaak om te verduurzamen) voor de gemeente te groot zijn om alleen op te pakken. We hebben iedereen nodig.

 

Dus willen we dat burgers meer inspraak krijgen, bijvoorbeeld door het meedenken over de begroting, door het makkelijker te maken deel te nemen aan commissievergaderingen én door het houden van een preferendum (een volksraadpleging waarbij niet, zoals bij het referendum vaak het geval is, simpelweg voor of tegen wordt gestemd, maar waarbij burgers weloverwogen kunnen kiezen uit meerdere opties).

 

Het preferendum had een goed instrument kunnen zijn om burgers te betrekken bij de aanpassing van het bestemmingsplan voor de bedrijven Rotra en Ubbink. Helaas is dat een gepasseerd station. Voor de komende jaren denken we dat een preferendum goed ingezet kan worden om tot een besluit te komen over het al dan niet invoeren van een lokaal vuurwerkverbod.  

 

Betrokkenheid gaat niet vanzelf. Natuurlijk moet de gemeente goed bereikbaar zijn via de vraagbaak en de balie op het stadhuis. Daarnaast moet er gedacht worden aan informele plekken in de wijken. Wij denken daarbij aan wijkcentra per wijk waar mensen samen activiteiten kunnen organiseren, waar men naar elkaar omziet, maar ook waar het stadsbestuur regelmatig aanwezig is. Deze plekken kunnen tevens een signaleringsfunctie hebben; wat gebeurt er in mijn wijk, wat leeft er, wie heb ik al lang niet gezien en hoe gaat het met haar of hem? 

 

We willen als PvdA/GroenLinks ook dat er korte lijnen zijn tussen burgers en gemeente, zodat Doesburgers met klachten, maar ook met initiatieven niet verdwalen in regels en teleurgesteld afhaken. Dus stelt de gemeente zich positief en meewerkend op wanneer inwoners met goede ideeën komen. Bijvoorbeeld bij het organiseren van ontmoetingsactiviteiten zoals inloop voor ouderen of activiteiten door en voor jongeren. En zorgt ze voor één loket, één vast aanspreekpunt voor verenigingen en andere belangenorganisaties.   

Betrokkenheid houdt voor ons ook in dat we ruimhartig meewerken aan de opvang en huisvesting van statushouders die hun land noodgedwongen hebben moeten ontvluchten. En betrokkenheid is ook: het voeren van een actief diversiteitsbeleid, waarin er extra aandacht is voor Doesburgers van allerlei pluimage die zich nu vaak niet gehoord en/of gezien voelen.

 

Andere punten uit onze betrokkenheidsprogramma:

 

  • Het wordt voor Doesburgers makkelijker om deel te nemen aan of ideeën aan te dragen voor commissie- en raadsvergaderingen

 

  • Wij vinden dat de informatie op de gemeentepagina van de Regiobode veel toegankelijker kan. Ook de procedures om vergunningen aan te vragen en bezwaar te maken, kunnen klantvriendelijker, klantgerichter en eenvoudiger. Doesburgers mogen vanaf het begin meedenken over grote bouwplannen in onze gemeente 

 

  • Wijkraden worden meer betrokken bij de ontwikkelingen in hun wijk

 

  • We maken de wijkgerichte aanpak concreet door het opzetten van wijkcentra per wijk en door iedere collegelid verantwoordelijk te maken voor een eigen wijk 

 

  • Wij willen dat Doesburg een Regenbooggemeente wordt en zich sterk gaat maken voor de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI’ers

  • In 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd, waarmee regels voor bijvoorbeeld bouwprojecten en stadsontwikkeling worden vereenvoudigd. De gemeente gaat burgers daar goed op voorbereiden en over voorlichten

bottom of page