Thema Milieu, natuur & recreatie

  1. Er moet een nieuw landschapsontwikkelingsplan en groenstructuurplan komen waarin de toestand van de natuur en de kansen voor herstel en verbetering worden omschreven;

  2. In het onderhoudsbestek wordt natuurgericht beheer opgenomen waardoor het leefgebied voor onder andere bijen, vlinders en vogels sterk verbetert;

  3. Er moet budget beschikbaar worden gesteld voor vrijwillig landschapsbeheer;

  4. Er moet een natuurtoets worden uitgevoerd om de effecten van de voorgenomen functieveranderingen in de Hoge- en Lage Linies te onderzoeken. Totdat deze natuurtoets aangeeft dat er geen nadelige effecten te verwachten zijn, wordt de Hoge Linie niet opengesteld voor het publiek. De Hoge Linie blijft wel onder begeleiding toegankelijk;

  5. Realisatie van aaneengesloten fiets- en wandelpad vanaf de Lage Linie, via de IJssel door de Fraterwaard;

  6. Behoud van het groene karakter van de hele Linie

  7. Historische landschapselementen zoals meidoornhagen moeten worden beschermd door ze op de monumentenlijst te plaatsen;

  8. De gemeente ondersteunt Natuur- en Milieueducatie op basisscholen;

  9. Vrijwilligers die een stuk natuur onderhouden, moeten gefaciliteerd worden.