Thema Zorg en welzijn

 1. Zorggelden moeten ook voor de zorg gebruikt worden;

 2. Op dit ogenblik heeft het sociale domein in Doesburg een reserve van 0,5 miljoen voor tegenvallers in de jeugdzorg. Ter vergelijking: de totale begroting voor sociale domein is circa 19 miljoen. Deze reserve is onvoldoende en moet worden aangevuld tot 10% van de totale begroting van het sociaal domein, zodat er wordt gewaarborgd dat iedereen de zorg krijgt die nodig is;

 3. Daarnaast moet er geld zijn voor innovatie. De begroting moet meer flexibiliteit hebben voor preventie, burgerinitiatieven en innovatieprojecten;

 4. Waarborg de toegankelijkheid van de WMO-zorg. Dus geen belemmeringen door stapeling van zorgkosten, te hoge eigen bijdrage of eigen risico;

 5. Goede jeugdzorg. Als er problemen zijn met de opvoeding, dan moet worden gekeken wat daarvan de oorzaak is. Heel vaak blijkt dat met geldzorgen te maken te hebben. Op het gebied van jeugdzorg is nog veel innovatie mogelijk, bijvoorbeeld nieuwe vorm van pleegzorg;

 6. Maatwerk: de WMO moet aansluiten op de thuissituatie. Mensen moeten zich niet gedwongen voelen om zorgtaken zelf te doen als ze het eigenlijk niet aankunnen. De gemeente moet daarom genoeg geld reserveren om het leven en welzijn van deze mensen te verbeteren;

 7. Ondersteuning voor mantelzorgers want overbelasting van mantelzorgers is aan de orde van de dag. Ook hier is meer geld voor nodig;

 8. Preventief beleid: stimuleren van gezond gedrag. Het aanpakken van obesitas wordt niet alleen gedaan door meer te bewegen maar ook door gezond te eten en leven. Echt een taak om door de gemeente samen met onder meer de huisartsen op te pakken. Preventief beleid is ook het inzetten van methoden om mensen te leren om met weinig middelen gezond te koken;

 9. Alle mogelijkheden moeten worden benut om voorzieningen als het zwembad, de bibliotheek, het jongerencentrum 0313 en de Buurtacademie voor Doesburg te behouden;

 10. Doesburg blijft deelnemen aan het project Buurtbemiddeling Rozendaal / Rheden. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening om conflicten tussen buren te beslechten zonder dat sprake is van winnaars of verliezers. Dit is voor het woongenot, - dus het welzijn van burgers - van groot belang;

 11. Preventie door de inzet van een jongerenwerker;

 12. Het huidige armoedebeleid moet zich doorontwikkelen tot een minimabeleid, waarin moderne meedoen-arrangementen voor minima zijn opgenomen. We willen een Doesburgse variant van de Gelre-pas;

 13. Bij Philadelphia wordt een wasdienst gedraaid met mensen in de dagbesteding. Een mooi project dat uitgebreid kan worden, bijvoorbeeld met klanten uit de groep ‘hulp bij het huishouden’ in de WMO;

 14. Vrijwilligers meer inzetten bij het voorkomen van schulden en bij complexe situaties in de jeugdzorg.

 15. Terugdringen van de administratieve rompslomp. Het is te gek dat mensen meerdere malen hetzelfde verhaal moeten afsteken tegen verschillende hulpverleners. En dat ook nog ieder jaar opnieuw! DIt realiseren we door het waarborgen van een vaste aanspreekpersoon.