top of page

2. Een groen en duurzaam Doesburg

Goed natuurbeleid begint wat PvdA/GroenLinks Doesburg betreft vooral in onze eigen stad. Wij vinden dat we juist lokaal de verantwoordelijkheid moeten nemen om de natuur en de biodiversiteit te beschermen en waar mogelijk meer ruimte te geven. Wij willen de komende jaren vooral aandacht voor een goed bomenbeleid. Dat betekent dat kappen alleen in uiterste nood mag, dat voor elke gekapte boom een nieuwe wordt geplant, en dat er hoe dan ook meer bomen in en om de stad bij komen.

 

Waar we ook op insteken, is dat burgers met hulp van de gemeente hun eigen tuin of buurt groener kunnen maken, bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurtuinen, voedselbosjes of moestuinen. Daarnaast moet de gemeente snel groene maatregelen nemen om de hittestress in de stad terug te dringen. Dat kan bijvoorbeeld door de aanleg van kleinschalige waterspeelplaatsen in de wijken en zeker ook in de warme en drukke binnenstad.

 

Ook belangrijk voor PvdA/GroenLinks Doesburg: de kwetsbare natuur in de Fraterwaard en de Havikerwaard blijft optimaal beschermd, dus ook tegen bedrijfsuitbreidingen en recreatie. Verder worden juist milieuvriendelijke vormen van vervoer gestimuleerd. Concreet door het gebruik van auto’s in de stad te ontmoedigen en juist het fietsverkeer en het openbaar vervoer naar de stad te bevorderen.

 

De afgelopen vier jaar hebben we ons als PvdA/GroenLinks hard gemaakt voor vergaande duurzaamheidsmaatregelen. Veel is er al in gang gezet, zoals het aardgasvrij maken van de wijk Ooi en het verder stimuleren van zonne-energie. Toch zijn we er nog lang niet, zeker niet als we onze doelstelling om Doesburg in 2030 energieneutraal te krijgen, willen halen. En het is niet alleen voor het milieu van belang om energieneutraal te worden.

 

Ook om energie de komende decennia voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, is het noodzakelijk dat we blijven investeren in energiebesparende maatregelen en als gemeente plannen maken om nog meer schone energie op te wekken. Daarbij nemen we niet alleen de uitgangspunten van energie-aanbieders mee, maar moeten omwonenden ook inspraak krijgen, bijvoorbeeld over mede-eigenaarschap en de locatie van nieuwe energiebronnen. Daarbij is ons uitgangspunt dat ook de biodiversiteit en de natuur profijt hebben van de aanleg van die nieuwe energie.  

 

Maar eerst en vooral vinden we dat er meer zonnepanelen op en rond bestaande gebouwen, op bedrijventerreinen, parkeerplaatsen en geluidswallen (denk aan de N317) moeten komen. De gemeente moet dit meenemen bij de ontwikkeling of renovatie van woningen, bedrijfshallen en andere ruimtelijke projecten. Ook gaat de gemeente agrariërs ondersteunen die kleine windmolens bij hun bedrijf willen plaatsen. 

Andere punten uit onze groen- en duurzaamheidsprogramma:

 

 • Voor iedere nieuwgeboren Doesburger plant de gemeente een nieuwe boom 

 

 • Als er natuur in onze stad verloren gaat, gaan we die binnen de gemeentegrenzen compenseren

 

 • Wij zeggen: het Looierspark blijft park. Er wordt zo snel mogelijk een plan gemaakt voor inrichting en het beheer ervan. Uitgangspunt daarbij is het vergroten van de biodiversiteit en het behoud van het open karakter van het park. De gemeentelijke opslag in een gedeelte van het park verdwijnt zo spoedig mogelijk 

 

 • Met stimuleringsmaatregelen gaan we burgers helpen verstening tegen te gaan en tuinen te vergroenen 

 

 

 • De gemeente gaat een natuurvriendelijk maaibeleid voeren om zo de biodiversiteit te bevorderen 

 

 • De Doesburgse Zwerfafvalbrigade levert een zeer nuttige bijdrage aan het schoonhouden van de stad. De gemeente blijft deze groep vrijwilligers ondersteunen en probeert meer burgers bewust te maken van het schoonhouden van hun stad 

 

 • We willen dat er bij de Milieustraat een innamepunt van kringloopbedrijf 2Switch komt zodat nog bruikbare spullen niet worden vernietigd, maar een tweede kans krijgen

 

Wat willen we nog meer?

 

 • Doesburg geeft burgers meer mogelijkheden voor het verduurzamen van hun huis, ook bij monumentale panden in de oude binnenstad 

 

 • We willen dat de verduurzaming ook voor Doesburgers met een laag inkomen betaalbaar blijft

 

 

 • Onze stad sluit zich – evenals veel andere Nederlandse gemeenten – aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen die wereldwijd zijn vastgesteld in de zogenaamde Sustainable Development Goals 

 

 • In Doesburg komen meer parkeerplaatsen voor fietsen, waaronder een bewaakte fietsenstalling. Toeristen gaan betalen voor het parkeren van hun auto op de Bleek en bij de Turfhaven, voor inwoners van Doesburg blijft dit gratis

 

 • Er komen in Doesburg meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en voor elektrische fietsen

 

 • Doesburg krijgt meer gratis waterpunten in de stad, bijvoorbeeld in speeltuinen en in parken

 

 • We gaan kijken hoe overlast van houtstook verminderd kan worden. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting over verantwoord stoken en subsidieregelingen voor het laten verwijderen van de open haard of verduurzamen door het aanbrengen van een katalysator   

bottom of page