top of page

Antwoorden PvdA/GROENLINKS op vragen van de Stichting Fraterwaard (19-1-2018)


Vraag 1. Kiest uw partij bij het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied Fraterwaard voor “inzetten op behouden en beschermen”?

Ja, en meer dan dat. Wij willen dat de Ruimtelijke Structuurvisie Doesburg 2030 verder wordt uitgewerkt. Er liggen namelijk mooie kansen om de natuurwaarden in de Fraterwaard verder te versterken, bijvoorbeeld door het verdiepen van bestaande verlande nevengeulen. Deze verdieping leidt tot de gewenste vernatting op deze locaties. Inzetten op behouden en beschermen gaat ons dus niet ver genoeg.

Vraag 2. Steunt uw partij de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Fraterwaard?

Nee, tenzij op voorhand kan worden aangetoond dat:

  • Er structureel een wezenlijk aantal banen ontstaan voor Doesburgse werkzoekenden. In de raadsvergadering van 25 januari 2018 is een motie ingediend (en aangenomen) die erop aandringt meer zekerheid te krijgen over het effect van de voorgenomen uitbreiding van Rotra/Ubbink op de werkgelegenheid in Doesburg;

  • Het onderste uit de kan wordt gehaald om de bebouwing in te passen in het landschap;

  • Mitigerende maatregelen ertoe leiden dat de netto natuurwaarden in de Fraterwaard duidelijk worden vergroot. Met het oog hierop hebben we een notitie opgesteld waarin wordt gepleit voor het opstellen van een gebiedsvisie van de Fraterwaard. Deze notitie zal worden gedeeld met de commissie VROM;

  • Deze mitigerende maatregelen worden genomen vóór de realisatie van het bedrijventerrein.

Vraag 3. Zijn uitbreidingen van bedrijven en daarmee aantasting van natuur en landschap schadelijk voor het toerisme?

Ja als er onvoldoende compenserende maatregelen worden getroffen. Zie ook de beantwoording bij (2). Wij zien goede mogelijkheden om in de Fraterwaard tot een netto ‘plus’ effect te komen als het gaat om de natuurwaarden en de mogelijkheden voor recreatie. Dat kan ook van betekenis zijn voor het toerisme.

Vraag 4. Gaat een grote uitbreiding van bedrijven ten koste van de leefbaarheid in Doesburg?

Ja als er onvoldoende mitigerende maatregelen worden getroffen. Zie ook de beantwoording bij (2). Met het oog op de leefbaarheid zullen er ook oplossingen moeten worden gevonden om de overlast door een de toename in de verkeersbewegingen te minimaliseren. Dan kan het gaan om een aanvullende geluidswal of een nieuwe afrit van de N317. Overigens, de eventuele toename van de werkgelegenheid door uitbreiding van de bedrijven zou kunnen worden beschouwd als gunstig voor de leefbaarheid.

Vraag 5. Is aantasting van het landschap rondom Doesburg schadelijk voor de Doesburgse identiteit?

Ja, het open groene landschap met veel water ‘hoort’ bij Doesburg. Maar Doesburg is ook een havenstad en er is al heel lang sprake van industriele activiteiten. Ook dat hoort bij de Doesburgse identiteit.

Vraag 6. Ondanks dat er geen harde cijfers zijn, de trend is robotisering, gaat onze partij er vanuit dat bij elke uitbreiding van bedrijven in Doesburg de werkgelegenheid in Doesburg zal toenemen. Ja of Nee?

Nee, daar gaan we niet zonder meer vanuit. Het zal moeten blijken uit onafhankelijk onderzoek. Zoals gezegd hebben we in de raadsvergadering van 25 januari 2018 een motie ingediend die erop aandringt meer zekerheid te krijgen over het effect van de voorgenomen uitbreiding van Rotra/Ubbink op de werkgelegenheid in Doesburg.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page