top of page

Vragen over afsluiting Barend Ubbinkweg


Zoals bekend komt er bij de sluis tussen de Oude IJssel en de IJssel in Doesburg een van de grootste vispassages van Nederland. De vissen moeten bij laag water een hoogte van vijf meter kunnen overwinnen. Daarnaast komt er een visvriendelijke waterkrachtcentrale.

Voor de bouw van de vispassage zal de Barend Ubbinkweg ter plaatse van de stuw vanaf 3 september 2018 tot 3 december 2018 worden afgesloten.

De VVD, de Stadspartij Doesburg en PvdA/GROENLINKS hebben naar aanleiding daarvan een aantal schriftelijke vragen aan het College gesteld. De vragen en de reactie van het College treft u hieronder aan.

Reactie College (algemeen): De afsluiting van 3 maanden is noodzakelijk doordat er leidingen en kabels verplaatst moeten worden en het beton van de constructie moet uitharden. De planning van de uitvoering wordt met name bepaald wordt door Liander. De verkeerssituatie in Doesburg wordt tijdens de afsluiting goed gemonitord en de impact voor hulpdiensten nihil omdat zij gebruik zullen maken van het fietspad over de Barend Ubbinkweg kunnen. Er komt vooraf aan de afsluiting nog detailinformatie over bijvoorbeeld alternatieve routes vanuit hierin trekken de betrokken partijen, de gemeente, connexxion en het waterschap, samen op. Een verkeersafsluiting heeft altijd impact en kan vervelend zijn. Er is gekeken naar methoden die de weg zo kort mogelijk afsluiten. Met te bepalen van de drie maanden is ook rekening gehouden met tegenvallers. Wanneer alles voorspoedig verloopt zou de weg weer eerder open kunnen.

De Barend Ubbinkweg is in de periode van 3 september tot 3 december 2018 afgesloten in verband met de realisatie van een vispassage tussen de bestaande stuw en de sluis in de Oude IJssel. De vispassage is onderdeel van de Gebiedsvisie Blauwe Knoop. De gebiedsvisie is door uw Raad op 26 oktober 2017 vastgesteld. Voor de realisatie van de vispassage is een omgevingsvergunning verleend. Het waterschap ontvangt voor de realisatie van de vispassage Europese subsidie. Om te voldoen aan de subsidievereisten moet de vispassage medio 2019 worden opgeleverd. Om te voldoen aan de strakke tijdsplanning is een tijdelijke afsluiting van de Barend Ubbinkweg noodzakelijk.

Waterschap is initiatiefnemer

Wij willen benadrukken dat het waterschap eigenaar is van het sluizencomplex - inclusief dat deel van de Barend Ubbinkweg - en initiatiefnemer voor de bouw van de vispassage, de afsluiting van de Barend Ubbinkweg en alles wat daarbij komt kijken. Daarom heeft het waterschap overleg geïnitieerd met hulpdiensten, Connexxion en de gemeente. In dit overleg hebben wij benadrukt dat de afsluitingsperiode zo kort mogelijk moet zijn en dat Doesburg en Beinum bereikbaar moeten blijven voor inwoners, bezoekers/toeristen, hulpdiensten en bussen. Het waterschap is kostendrager van de bereikbaarheidsmaatregelen die worden getroffen tijdens de afsluiting van de Barend Ubbinkweg. Het waterschap neemt ook het voortouw in het informeren van inwoners en andere belanghebbenden.

Vraag 1. De afsluiting is bedoeld voor de werkzaamheden aan de vistrap. Waarom heeft het waterschap er toe besloten om de Barend Ubbinkweg 3 maanden af te sluiten? Had dit niet efficiënter gepland kunnen worden? Indien niet, graag een toelichting waarom dit niet kan.

Antwoord: Week 1-4 Verleggen en aansluiten middenspanningskabels door Liander. Week 2-5 Verwijderen wegconstructie, plaatsen tijdelijke bouwkuip metdamwanden en uitvoeren grondwerk. Week 5-6 Heien paalfundering en storten werkvloer. Week 7-11 Maken vispassage, aanbrengen betonnen vloeren, wanden en dek inclusief uitharden (28 dagen). Week 12 Aanvullen en verwijderen tijdelijke bouwkuip. Week 13 Aanbrengen wegfundering, verharding en belijning, afwerkenHet verleggen van kabels en leidingen gebeurt door Liander. Dit neemt 3 tot 4 weken in beslag. In de planning van Liander is in verband met de uitvoering van andere projecten geen versnelling mogelijk.Voor de bouw van de vispassage zelf neemt het uitharden van het beton (vloer, wanden en dek) bij een traditionele bouwwijze circa 4 weken in beslag. Daarom is gekozen voor een slimme, snellere technische oplossing door het toepassen van een holle wand methode. Dit levert een tijdswinst op van 2 à 3 weken. Maar in de planning is ook rekening gehouden met tegenvallers. Daarom wordt de periode van 3 maanden voor de afsluiting aangehouden en naar buiten toe gecommuniceerd. Waar mogelijk is de afsluitingsperiode korter, maar het waterschap wil hier op voorhand niet te hoge verwachtingen wekken.

Vraag 2. Wat voor andere mogelijkheden dan een afsluiting van 3 maanden zijn er onderzocht? Waarom heeft het waterschap er juist voor gekozen om de afsluiting in het najaar in te plannen en niet gedurende de zomerperiode?

Antwoord: Er is uiteraard gekeken naar alternatieven om de omgeving zo min mogelijk te hinderen. Zo is bekeken of er binnen het werk een omleiding kan worden gerealiseerd. Maar deze oplossingen zijn niet uitvoerbaar en/of brengen een groot veiligheidsrisico met zich mee voor de verkeersdeelnemers en/of voor het personeel op de bouwplaats.Leidend voor de start van de werkzaamheden is het verleggen van kabels en leidingen door Liander. Er kan niet eerder met de grondwerkzaamheden worden gestart voordat kabels en leidingen zijn verlegd. Deze werkzaamheden zijn door Liander ingepland in september 2018. Het waterschap geeft aan dat de planning en de doorlooptijd van Liander een vast gegeven is en door het waterschap niet is te beïnvloeden. In de planning van Liander is, zoals hierboven al aangegeven, geen versnelling mogelijk.

Vraag 3. Wat is het effect van de afsluiting op de aanrijtijden van de hulpdiensten zoals de brandweer, ambulance en politie in de wijk Beinum?

Antwoord: Voor ambulance en politie is voor het overgrote deel van de afsluitingsperiode de impact op de aanrijtijden nihil. Met politie en ambulance is afgesproken dat zij gebruik kunnen maken van de fiets- en wandelroute die in stand blijft. Een aantal korte periodes (enkele dagen) zal de aanrijroute via het fiets- en wandelpad ook afgesloten zijn voor politie en ambulance en dit betekent een extra aanrijtijd van 5 tot 8 minuten. Wanneer er sprake is van volledige afsluiting, wordt dit vooraf gecommuniceerd met de hulpdiensten en wordt dit verwerkt in hun routesystemen.Met de brandweer is afgesproken dat in noodsituaties, de vrijwilligers van de brandweer (uit Beinum) onder voorwaarden gebruik kunnen maken van de fiets- en wandelroute. Bij een noodoproep voor de brandweer wordt zowel vanuit Doesburg als Giesbeek aangereden. De aanrijtijd vanuit Giesbeek ligt op 10 minuten en de aanrijtijd vanuit Doesburg wordt verlengd 7 naar 11 minuten.

Vraag 4. Wat voor afspraken zijn er gemaakt met het waterschap ten aanzien van de hulpdiensten? Kunnen zij nog normaal gebruik maken van de brug? Wat voor effect heeft dit voor onze brandweervrijwilligers die in Beinum wonen en richting de kazerne aan de Halve Maanweg moeten bij een oproep?

Antwoord: De afspraken die het waterschap gemaakt met de hulpdiensten, het gebruik van de brug en het effect voor de brandweervrijwilligers zijn onder vraag 3 weergegeven.

Vraag 5. Door de afsluiting zal er naar verwachting ook meer (sluip)verkeer over de parallelweg Den Helder richting de wijk Ooij gaan en met de reguliere omleiding via de Kraakselaan. Worden er maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid in de wijk Ooij en op de Kraakselaan op peil te houden? Indien ja, welke maatregelen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord: De eerste week van de afsluiting is een gewenningsperiode. Om de verkeersafwikkeling in deze periode zo soepel mogelijk te laten verlopen worden verkeersregelaars ingezet bij de Barend Ubbinkweg, de Kraakselaan en bij de tijdelijke bushaltes in de Monseigneur Bekkerlaan en de Goudenregenstraat. Als blijkt dat er sluiproutes ontstaan en/of kritieke punten zijn wat betreftverkeersveiligheid dan worden aanvullende maatregelen getroffen zoals de (extra) inzet van verkeersregelaars of het plaatsen van drempels of een bussluis op Parallelweg Den Helder. Hiermee wordt ernaar gestreefd om kwetsbare wijken en straten zoveel mogelijk te ontlasten.

Vraag 6. Heeft het college voor het doorsturen van het persbericht kennis genomen van deze vorm van afsluiting door het waterschap? Heeft het college, gezien de belangstelling van de raad voor de mogelijke afsluiting en de effecten hiervan, overwogen om de Raad vooraf te informeren over de afsluiting, effecten en afspraken ten aanzien van bereikbaarheid en veiligheid van de wijk Beinum?

Antwoord: Voorafgaand aan de publicatie van het persbericht van het waterschap, is overleg geweest tussen ons college en het waterschap. Zie ook de beantwoording van de vragen 1 t/m 5. Aangezien dit een initiatief is van het waterschap waar veel Doesburgers wat van gaan merken, en er geen overleggen meer gepland waren met uw Raad, hebben wij gemeend uw Raad gelijktijdig met alle inwoners te informeren. Dit alles is gebeurd voorafgaand aan de zomervakantie, om te voorkomen datinwoners, bezoekers/toeristen en ondernemers pas kort voor de afsluiting op de hoogte zijn. Tevens hebben wij het persbericht onder de aandacht gebracht via onze website, sociale media en de gemeentepagina in de Regiobode.

Vraag 7. Is het college samen met het waterschap voornemens om de inwoners van Doesburg nader te informeren over de gevolgen van de afsluiting en eventuele alternatieve verbindingsmogelijkheden? Dit zowel voor de inwoners van de wijk Beinum, als ook de andere wijken die naar verwachting meer verkeer te verwerken krijgen. Indien ja, wat is hier de planning voor? Indien niet, waarom niet?

Antwoord: Inwoners, bedrijven, busreizigers en bezoekers/toeristen worden zowel voorafgaand aan de afsluiting als tijdens de afsluiting van de Barend Ubbinkweg uitgebreid geïnformeerd. Het waterschap, de gemeente en busmaatschappij Connexxion trekken hierin samen op. Dit gebeurt onder andere via (gezamenlijke) persberichten, de websites van waterschap, gemeente en Connexxion en informatiebrieven. Busreizigers worden ook via de routeplanner van Connexxion, bij de bushaltes en in de bussen geïnformeerd. Vanuit het waterschap verzorgt een omgevingsmanager de coördinatie en afhandeling van vragen, klachten/meldingen etc.. De gemeente heeft hier een ondersteunde rol.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page