top of page

Samen begroten


Wormenhotel

In de raadsvergadering van 31 oktober is de begroting vastgesteld. Bij die gelegenheid krijgt iedere partij de gelegenheid te vertellen wat zij van de begroting vindt en hoe het verder moet met Doesburg. Hieronder vindt u de bijdrage van PvdA/GroenLinks (de zgn. 'Algemene beschouwingen'.

Vooraf

Deze begroting is om twee redenen bijzonder. Ten eerste: de algemene reserve wordt ingezet voor wezenlijke investeringen in de kwaliteit van de openbare ruimte, met name in Beinum en de binnenstad. Het is in Doesburg misschien niet eerder voorgekomen dat dit op deze schaal gebeurt. Maar de begroting is vooral bijzonder door de manier waarop hij tot stand is gekomen: in een open dialoog met de raad. Wij vinden dat een groot compliment richting het college waard.

In deze algemene beschouwingen komen naast de genoemde investeringen ook de structurele inkomsten en uitgaven aan de orde. Daarna worden enkele punten uit de programma’s belicht.

Structurele inkomsten en uitgaven Net als veel andere gemeenten, kampt Doesburg ook met stijgende, jaarlijks terugkerende uitgaven. Het gaat dan om uitgaven op het gebied van jeugd, duurzaamheid, Wmo en afval.

Doesburg heeft een aantal dure voorzieningen, zoals het zwembad, 0313, de bibliotheek en de sportaccomodaties, die jaarlijks veel geld kosten. Het college heeft met deze begroting het uiterste gedaan om deze belangrijke voorzieningen voor Doesburg te behouden. Dat is gelukt. Voor de bibliotheek betekent dit wel dat er naast een bezuinigingsopgave ook een omvormingsopgave ligt. Die zal in goed overleg vorm moeten gaan krijgen. Maar de biep blijft! Veel gemeenten kunnen ons dat niet nazeggen!

Om de jaarlijks terugkerende uitgaven in balans te houden met de inkomsten, zijn uiteraard alle terugkerende uitgaven nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij is gebleken dat een deel van het geld in het sociaal domein niet nodig is gebleken. Dit geld is dus ongebruikt gebleven. Dáár waar dit het geval is geweest, heeft het college er terecht voor gekozen dit geld elders maatschappelijk te laten renderen, bijvoorbeeld door het verder ontwikkelen van de sociale dienst, de WMO en de Jeugdzorg.

Dit alles was nog niet voldoende om de stijging van de jaarlijks terugkerende uitgaven te dekken. Daarom is ook gekeken of de jaarlijkse inkomsten verhoogd kunnen worden. Mogelijkheden daartoe zijn bijvoorbeeld een extra verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) of het invoeren van betaald parkeren op de Bleek en/of op deTurfhaven. Maar om de totale lastendruk voor de Doesburgers zoveel mogelijk te beperken, is hier niet voor gekozen.

Een belangrijk onderdeel in deze ambitieuze begroting is de herinrichting van de binnenstad. Daarover straks meer. Behalve de bewoners van de binnenstad gaan we hier natuurlijk allemaal van genieten. Maar ook voor onze winkeliers en de toeristen is de herinrichting een opsteker.

Om het laatste gaatje te dichten in de stijgende, jaarlijks terugkerende uitgaven, vinden wij het daarom te verdedigen dat het college ervoor heeft gekozen de kosten voor parkeren in de binnenstad te verhogen. De tarieven die zo zijn ontstaan zijn trouwens nog heel redelijk in vergelijking met de ons omringende gemeenten.

Investeringen Het college heeft zoals gezegd een ambitieuze begroting opgesteld voor de komende jaren. Dat blijkt nog het meest uit de voorgestelde forse investeringen vanuit de Algemene Reserve. De grote ambitie van dit college blijkt wel uit het feit dat de reserve erdoor zakt onder het niveau van 8 miljoen euro dat als streven is genoemd in het coalitieakkoord.

Welke projecten zullen worden betaald uit de algemene reserve?

1. De herinrichting van de binnenstad De binnenstad is het kloppend hart van Doesburg. Het is ons visitekaartje, waarmee we veel toeristen trekken. Het is belangrijk dat deze mensen ambassadeurs van onze stad zijn geworden als ze weer thuis komen. Na tientallen jaren van dimdammen zijn wij blij dat het nu eindelijk gelukt is de handen opelkaar te krijgen voor een facelift van de binnenstad. Want met deze plannen komt het kwaliteitsniveau op een hoger plan te liggen. Daarmee kunnen we weer jaren vooruit.

2. Het plan ‘Naar Buiten in Beinum’ Belangrijker misschien nog dan de plannen voor de herinrichting van de binnenstad zijn de plannen voor Beinum. Er is een visie ontwikkeld waarin het groen een belangrijke rol speelt. Dit is een uitgelezen kans om ook invulling te geven aan de wens van de raad om de biodiversiteit in Doesburg te vergroten, zeker in combinatie met de herinrichting van de vijvers. Dat kan bijdragen aan het vermijden van plagen, denk bijvoorbeeld aan de eikenprocessierups. Wij vinden het waardevol dat Beinum met dit plan echt groener wordt.

De manier waarop deze plannen tot stand zijn gekomen is geheel volgens de gedachte in het coalitieakkoord: samen met de bewoners. Er zijn verschillende goed bezochte bijeenkomsten geweest om ideeën op te halen. Wij zijn ervan overtuigd dat het eindresultaat daardoor super zal zijn en geheel in lijn met de wensen van de bewoners.

3. Het centrumplan voor Beinum Door het centrumplan zal Beinum een nieuw hart krijgen. Dat is hoog tijd. Er wordt al jaren over gesproken zonder dat er daadwerkelijk iets is gebeurd. Zelfs nu zijn er partijen die de zaak voor zich uit willen schuiven. Wij vinden dat niet acceptabel. De planvoorbereiding zal, net als het plan ‘Naar Buiten in Beinum’, worden opgesteld in nauwe samenspraak met de bewoners. Een uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat het centrum van Beinum de meest geschikte locatie is voor de herbouw van de sporthal. Wij gáán er dan ook voor en gunnen iedereen in Beinum op een zo kort mogelijke termijn een nieuw kloppend centrum.

4. Gemeentelijke accommodaties Als wij als gemeente zelfstandig willen blijven dan moet de huisvesting van ons ambtelijk apparaat aan minimale eisen voldoen. Dat is nu niet het geval. Investeringen zijn nodig om aan arbo eisen te voldoen. Dat is een goede gelegenheid om ook te investeren in de verduurzaming van bijvoorbeeld het stadhuis. Belangrijk is ook de aanpassing van de balie om de privacy te kunnen waarborgen van de bezoekers aan ons stadhuis.

5. Verduurzaming We staan aan het begin van een lange reis waar het gaat om de verduurzaming van onze gemeente. Onze gemeente bungelt onderaan in de duurzaamheidslijstjes. We hebben dus een inhaalslag te maken.

Deze begroting legt het fundament onder de concrete maatregelen die de komende jaren, tot 2050, uitgevoerd zullen worden. Het is daarbij belangrijk dat we ervoor zorgen dat we het zo organiseren dat minder draagkrachtigen tijdig verduurzamingsmaatregelen kunnen nemen. De energierekening moet betaalbaar blijven!

Het is van belang om je te realiseren dat de omvang van de investeringen die nodig zijn om Doesburg energieneutraal te maken de huidige bedragen in de begroting ver te boven gaan. Denk aan het 100 voudige. De investeringen in het opwekken van schone energie en distributie van warmte, kan niet met het geld wat nu in de begroting gereserveerd staat.

Het geld is dan ook bedoeld om beleid te vormen en burgers, bedrijven en investeerders te stimuleren de investeringen te gaan doen in de komende 30 jaar. Hierdoor draagt ook Doesburg haar steente bij aan de bestrijding van de klimaatverandering. En laten we niet ook vergeten dat deze ontwikkelingen behalve voor innovaties en ook voor werkgelegenheid zorgt.

Een aantal opmerkingen over de programma’s.

De programma’s

Programma 1: Bestuur en veiligheid in Doesburg Waar kan ik terecht met mijn vragen over inkomen, werk of zorg? Het antwoord op die vraag zou snel beantwoord moeten kunnen worden door te kijken op de website van de gemeente. Mede naar aanleiding van een motie van Pvda/GROENLINKS is binnen het project digitalisering informatievoorziening sterk verbeterd door een nieuwe website.

In de afgelopen periode heeft het college ook een andere lang gekoesterde wens van ons in vervulling doen gaan, namelijk het vergroten van de betrokkenheid van Doesburgers bij het maken van nieuwe plannen. Denk bijvoorbeeld aan de planontwikkeling ‘Naar Buiten in Beinum’.

Zoals gezegd zal de aanpassing van de balie bijdragen aan het vergroten van de privacy van de bezoekers aan ons stadhuis.

Met de nieuwe begrotingsapp is op een mooie manier vorm gegeven aan onze wens om iedereen in Doesburg nadrukkelijker te betrekken bij het politieke proces. Maar met een app is niet alles opgelost op dit gebied. Met belanghebbenden aan tafel gaan en praten blijft belangrijk! Wat ons betreft had dit bijvoorbeeld beter gekund bij de aankondiging van de verhoging van de toeristenbelasting en de voorgenomen bezuiniging op de sociaal raadslieden.

Programma 2: Leefbaar en duurzaam Doesburg In deze begroting worden terecht grote investeringen voorgesteld die sterk zullen bijdragen aan een prettige leefomgeving. Ze zijn al genoemd: de herinrichting van de binnenstad , ‘Naar Buiten in Beinum’ en het centrumplan voor Beinum.

Wij zien nog grote mogelijkheden door nadrukkelijker de stad met het buitengebied elkaar te laten versterken, bijvoorbeeld in combinatie met de verbetering van het fietsnetwerk. We kunnen niet wachten tot de fietsstrook langs de Eekstraat en Zomerweg wordt opgeleverd!

De realisatie van een stadspark aan de Koppelweg krijgt in deze begroting geen prioriteit. Wij denken dat dit een kans is om het park zich zelfstandig (dus zonder plan) te laten ontwikkelen richting een gebied met zowel hoge natuurwaarden als hoge gebruikswaarden. Vraag aan het college: wilt u de hekken verwijderen zodat dit gebied zich kan ontplooien?

Ook zien wij nog mogelijkheden om het afvalscheidingspercentage verder te vergroten door het plaatsen van wormenhotels op de plekken waar nu het groenafval nog bij het restafval gaat. Dat is bijvoorbeeld het geval aan de IJsselkade. Onze vraag aan het college: bent u bereid een proef te doen met wormenhotels?

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg Er is al veel gedaan om de linies beter beleefbaar te maken. Het resterende budget zal onder andere worden besteed aan het verbeteren van de wandel- en fietspaden. Het realiseren van een uitkijktoren op de Hoge Linie heeft geen prioriteit. Daar zijn we niet rouwig om: de natuurwaarden moeten hier voorop staan.

Een grote ontwikkeling in alle gemeenten is de invoering van de Omgevingswet. Wij vinden het belangrijk dat dit proces samen met de inwoners van Doesburg plaatsvindt. Het stemt ons tevreden dat dit tot op heden met de pilot in Beinum goed wordt vormgegeven.

Programma 4 Zorg in Doesburg De zorg staat in Doesburg goed op de rails dankzij het vooruitstrevende beleid in de afgelopen jaren.

In de omringende gemeenten zien we grote tekorten op het jeugdbeleid. Het is opvallend dat dit in Doesburg veel minder het geval is, vooral omdat het percentage jongeren met jeugdhulp relatief hoog is. We hebben geinvesteerd in preventieve maatregelen en dat blijkt zijn vruchten af te werpen.

In deze begroting is opnieuw geld uitgetrokken voor de buursportcoaches. Zij helpen om meer mensen in beweging te krijgen. Belangrijk werk dat wij van harte ondersteunen. Hetzelfde geldt voor het outreachend jongerenwerk.

Wij winden het belangrijk dat de AMSR, ondanks de bezuiniging, haar belangrijke preventieve functie blijft vervullen, ook na 2020. Door middel van een motie die we samen met de Stadspartij Doesburg en de VVD zullen indien vragen wij het college hiervoor tijdig een plan in te dienen.

We willen mantelzorgers zoveel mogelijk ondersteunen. Vraag aan het college: kunt u ervoor zorgen dat de voorgenomen verhoging van de parkeervergunningen niet de matelzorgers treft?

Programma 5 Algemene dienst en financien. De omvang van de algemene reserve is bij de start van de zittingsperiode van het huidige college ongeveer 8 miljoen euro. De omvang van de algemene reserve moet volgens het coalitieakkoord eind 2022 ten minste gelijk zijn aan dit bedrag. Het zal nog een hele uitdaging zijn. Hoe dan ook, wij vinden het belangrijk dat de omvang van de reserve voldoende blijft om te kunnen garanderen dat onze inwoners die zorg nodig hebben deze zorg ook krijgen. In verband hiermee zijn we mede indiener van de motie die aangeeft dat we de komende boekjaren willen streven naar een reserve van 8 miljoen euro.

Akkoord Op basis van alle overwegingen kunnen wij met deze begroting akkoord gaan.

Tenslotte We zijn trots op deze begroting. Er spreekt ambitie uit en dat hebben we nodig om Doesburg vooruit te brengen. Het college verdient hiervoor een groot compliment!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page