top of page

Uitbreidingsplannen van Rotra & Ubbink maken uitwerken van de Ruimtelijke Structuurvisie 2030 vo


Het college van de gemeente Doesburg bereidt momenteel de plannen van Rotra en Ubbink voor die zijn geprojecteerd op de Fraterwaard. Die uitbreiding beslaat een oppervlak van zo’n twintig hectare. De gronden van de Fraterwaard (totaal oppervlak een kleine 300 hectare) zijn voor een belangrijk deel in handen van de Stichting Twickel.

Wat wil de gemeente Doesburg in de Toekomst met de Fraterwaard? Voor de beantwoording van deze vraag is een summiere tekst beschikbaar in de Ruimtelijke Structuurvisie Doesburg 2030. De tekst heeft betrekking op het 'landelijk gebied' van Doesburg, dus op de Fraterwaard maar ook op het buitengebied oostelijk van de Fraterwaard:

Het toekomstige buitengebied van Doesburg biedt verschillende gebruiksmogelijkheden en gaat met de tijd mee. Passend in de schaal en eigenschappen van het gebied is er plek voor nieuwe functies zoals duurzame energieopwekking. Bestaande functies krijgen een kwaliteitsimpuls. Daarvoor is bijvoorbeeld ruimte geboden aan vernieuwende recreatieve concepten zoals glamping. Alle ontwikkelingen gaan samen met een hoogwaardige inpassing en kwaliteitsverbetering van het landschap. In de Fraterwaard ligt daarbij het accent op agrarische functies en natuur.

Er bestaat specifiek voor de Fraterwaard dus geen duidelijke visie. Hoe zou dit gebied er in de toekomst uit moeten zien? Welke kansen zijn er voor verschillende functies en hoe grijpen die functies op elkaar in? Dat alles is onbekend.

Kansen voor natuurontwikkeling Duidelijk is in ieder geval dat een uitbreiding van Rotra en Ubbink een grote impact kan hebben op de natuur en het landschap. Omdat de Fraterwaard een beschermd natuurgebied is, het is een zgn. 'Natura-2000' gebied, is de uitbreiding wettelijk niet mogelijk tenzij er aan strenge voorwaarden wordt voldaan. Hier geldt dus het principe: nee, tenzij.

Uit een inventarisatie van de Vogelwerkgroep van Stad en Ambt Doesborgh uit 2014 is gebleken dat de Fraterwaard nog een heel scala aan weidevogels huisvest. Wel zijn de aantallen nog maar een fractie van voorheen. Om de weidevogelstand binnen de Fraterwaard te redden zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk.

Uit het onderzoek van Stad en Ambt Doesborg blijkt dat er in het groen omkaderde gebied van de bovenstaande figuur een fantastisch weidevogelgebied kan ontstaan met een oppervlak van ruim 100 hectare. Daarvoor moeten de laagtes in het omkaderde gebied worden verdiept zodat er een nevengeul ontstaat. Belangrijk voordeel van de aanleg van een nevengeul is dat er meer waterberging mogelijk wordt. Het bevorderen van de doorstroming van het Zwarte Schaar kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van de natuur ter plaatse. Dit alles past goed in de visie 'Levende rivieren' van Natuurmonumenten, de Vogelbescherming, WWF en de Natuur en Milieufederaties.

Kortom: er liggen in de Fraterwaard volop potenties voor een combinatie van natuurontwikkeling en waterberging.

Kansen voor recreatie Het open en groene karakter van de Fraterwaard, gelegen aan het water, nodigt uit tot wandelen en fietsen. Cultuurhistorisch is er ook het nodige te bekijken, denk aan de kazematten en de Hoge Linie. In de huidige situatie zijn er weinig mogelijkheden om te fietsen en te wandelen omdat het gebied beperkt is opengesteld. Als het met zorg gebeurt dan moet het mogelijk zijn in de Fraterwaard te wandelen en te fietsen zonder de aanwezige natuurwaarden te verstoren.

Kansen voor duurzame energieopwekking Doesburg heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Er zou moeten worden onderzocht of ook de Fraterwaard hieraan kan bijdragen zonder dat dit ten koste gaat van natuur en landschap. Wellicht is het bijvoorbeeld mogelijk om op de voormalig vuilstort (oppervlak ruim 3 hectare) een zonnepark aan te leggen.

Samenwerking PvdA/GROENLINKS vindt dat er meer zicht moet komen op de kansen die er liggen in de Fraterwaard. Daarom is het noodzakelijk om de huidige Ruimtelijke Structuurvisie 2030 verder uit te werken. Om tot een optimaal resultaat te komen is het van het grootste belang dat daarbij goed wordt samengewerkt tussen de verschillende partijen zoals de Stichting Twickel, de Provincie Gelderland, het Waterschap Rijn en IJssel, de directie van firma Roelofs, de directie van de firma Ubbink en de agrariërs die het gebied voor een belangrijk deel in beheer hebben.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page