top of page

Begroting 2024 aangenomen


Na een kadernota met weinig nieuwe voorstellen, was de begroting ook niet verrassend. De uitgaven voor de ondersteuning van onze inwoners blijven op peil (WMO, Jeugdwet, Participatie). Het Rijk heeft voor de komende jaren veel geld vrijgemaakt voor de verduurzaming en isolatie van woningen, hier gaan ook de Doesburgse inwoners van profiteren. Het groenbeleid, of het nu gaat om klimaatadaptatie, aanplant van bomen en vergroting van biodiversiteit, blijft ondermaats. Lichtpuntje is dat er voorstellen komen voor het updaten van het bomenbeleid.


Wij maken ons grote zorgen of de plannen en de gemeentelijke taken goed uitgevoerd kunnen worden, ook al stellen we het geld ter beschikking. Overal in gemeentelijk Nederland is er krapte op de arbeidsmarkt en in Doesburg is dat goed voelbaar omdat we een van de 20 kleinste gemeentes zijn in Nederland. Nu de Rijksoverheid taken blijft overhevelen naar de gemeentes en de taken plus uitgaven voor bijvoorbeeld ICT steeds groter worden, neemt de druk op de uitvoering steeds meer toe.


Met deze kanttekeningen hebben we ingestemd met de begroting 2024. De bijdrage van onze fractievoorzitter a.i. Bart Bauhuis hieronder:


Allereerst een dankwoord aan de ambtenaren en het college die in de aanloop naar deze begrotingsraad een hele lijst aan vragen te verwerken kreeg in een korte tijd.


Het was wat lastig vergelijken omdat nu per taakveld is gerekend. Dat levert verschuiving van posten op die in de toekomst een duidelijker en een beter te vergelijken beeld moeten geven. Dat onderbouwen kost meer tijd waar niet altijd de tijd voor gevonden kan worden. Er moeten meer ballen in de lucht worden gehouden. We zien nu niet dat er veel bijgesteld moet worden. Dat volgt nog in de IBB, de integrale begrotingsbijstelling, in december. Maar wat we daar in ieder geval terug gaan zien zijn 42.000 euro voor gevonden asbest op de Kraakselaan en 770.000 euro voor het stadskantoor. Met een zucht, want dat alleen al is 8 ton die we wel moeten uitgeven om niet meer geld later kwijt te zijn.


Gelukkig staat het grote improvisatievermogen van onze ambtenaren buiten twijfel. Wel roepen we ook dit jaar weer het College op om te blijven zoeken naar verbetering. Dat kan wat ons betreft door doelen SMART te formulieren, in andere woorden aanvullen ‘wie’ het gaat uitvoeren en ‘wanneer’ het klaar is. Dat maakt dat de raad beter in control kan blijven. Graag zien we een toezegging van het College hierop.


Verder op de inhoud maken we ons toch meer en meer zorgen. Tussen de regels lezen we dat het personeelstekort steeds problematischer wordt. De uitvoering van onze wettelijke taken, laat staan de ambities die er zijn, kunnen niet altijd uitgevoerd worden, extra taken verzwaren de werkdruk, er is niet genoeg tijd om in alle gemeenschappelijke regelingen bij te dragen en vernieuwing van beleid is nog een vraagteken. Onze toekomstvisie heeft de titel Doesburg Duidelijk Duurzaam Door en is in 2021 door de Raad aangenomen. Het huidige Collegeprogramma voert daar maar een deel van uit en zelfs dat gaat moeizaam.


Met het Ravijnjaar in zicht stemt dat niet gerust. We lazen eerder al dat we voor een goede uitvoering van duurzame kaders 7,5 FTE tekort komen. En dan hebben we het nog niet over hoeveel extra capaciteit nodig is voor de uitvoering van de WOO of alle veranderingen die op het sociale domein naar ons toekomen. Maar ook als je die capaciteit kan vinden, weten we dat ons salarishuis niet concurrerend genoeg is.


  • We zien dat terug in een niet actueel groenbeleid of bomenplan, waar we nota bene onze ontmoetingsruimten in de openbare ruimte mee in moeten vullen. Daar moeten we toch ook echt vaart achter zetten en we worden op onze wenken bediend. Vandaag werd duidelijk dat komend jaar in ieder geval het bomenbeleid geactualiseerd wordt.

  • We zien dat terug in dat er nog geen beleid is voor de invoering van Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking treedt.

  • We zien dat terug in de stroom van adviesbureaus voor beleidsvorming, maar ook in de stijging aan inhuur van derden, van 15 naar 21 procent voor de uitvoering.

  • We zien dat terug in de incidentele gelden vanuit de rijksoverheid terwijl Doesburg geen of zeer beperkt uitvoeringscapaciteit heeft om die gelden in te zetten, zoals met de energietoeslag en de isolatiegelden.

Kunnen we wel duidelijk en duurzaam doorgaan? Het is roeien met de riemen die je hebt. En dat doet dit college gelukkig ook. De verduurzaming van De Ooi is weer een stap verder en ook in centrum Beinum maken we mét bewoners voortgang. De langlopende discussie over verplaatsing van de sporthal is nu (Den) helder. Al moeten we daar ook opmerken dat de onderbouwing nog wat vraagtekens kent. Het mag niet zo zijn, dat we dadelijk wel woningen hebben, maar geen sporthal. PvdA Groenlinks ziet dit soort voorzieningen als een belangrijk onderdeel van onze stad. We zien ook dat ingezet wordt op isoleren en advies voor verduurzaming. Heel goed, maar laten we zorgen dat we ook echt meters gaan maken: Duidelijk Duurzaam Door.


Onduidelijk beleid is niet oké zoals voor de toeristische visie. We hebben de verbeteringen gezien, maar nu concreter worden is een must. We ondersteunen de suggestie van de VVD om te kijken naar betaald parkeren voor bezoekers op De Bleek. Toeristen zijn belangrijk voor de lokale economie en een vitale binnenstad, maar mogen best ook een bijdrage leveren aan de voorzieningen die we voor hen maken en in stand houden. We zien toeristen absoluut niet als verdienmodel, maar waken er WEL voor dat niet de inwoners straks de melkkoe worden.


Afrondend concluderen we dat de ambities niet hoog zijn in deze begroting. Logisch omdat het moeilijk is om de gewone taken op een voldoende niveau uit te kunnen voeren. De inwoner moet kunnen rekenen op goede dienstverlening en daarvoor moeten uitgaven gedaan worden. Het College heeft onze instemming nodig voor die uitgaven. Natuurlijk geven wij die, maar we zien wel uit naar het gesprek over hoe we de gemeente robuuster en meer toegerust ook op de toekomstige taken kunnen vormgeven. Samen kunnen we dat.

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page